Oferta ŚDS

Projekt Środowiskowego Domu Samopomocy „BONITUM” powstał z potrzeb i doświadczeń osób z niepełnosprawnościami i ich rodziców. Jego powstanie i działalność finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Środowiskowy Dom Samopomocy „BONITUM” jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, powyżej 16 r.ż. z terenu gmin: Wrocław, Siechnice, Długołęka, Czernica, Żurawina.

Działalność Domu ukierunkowana jest na indywidualne i zespołowe oddziaływania wspierająco –aktywizujące, oparte na partnerstwie, dobrej radzie i podmiotowości odbiorcy, zmierzające do podniesienia kompetencji osobistych i społecznych osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
Nadrzędnym celem działalności Domu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom, mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w oparciu o zasadę kontinuum wsparcia: “wsparcia tylko tyle, ile jest niezbędne, samodzielności i autonomii tyle, ile jest możliwe”.

Program Domu obejmuje:

 • Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • Świadczenie usług specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i członków ich rodzin, a w szczególności:
  • wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym gorący posiłek
  • poradnictwo psychologiczne i psychoedukację,
  • rewalidację, readaptację i pedagogizację, opartą o elementy ogólnie przyjętych metod edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • wsparcie i terapię logopedyczną z zastosowaniem komunikacji alternatywnej
  • opiekę medyczną,
  • terapię i rekreację ruchową, poprzez rehabilitację, fizjoterapię i kinezyterapię
  • poradnictwo socjalne,
  • wsparcie w procesie usamodzielnienia osób z niepełnosprawnością w zakresie: czynności higienicznych, prowadzenia gospodarstwa domowego, spędzania czasu wolnego, funkcjonowania w rodzinie, funkcjonowania w grupach i środowisku lokalnym, korzystania z instytucji lokalnych i ponadlokalnych,
  • zapewnianie oparcia społecznego, umożliwianie udziału w szeroko pojętej rehabilitacji,
  • zapewnienie wsparcia w załatwieniu spraw urzędowych, uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, pomocowych, w tym świadczeń zdrowotnych,
  • terapię zajęciową,
  • wyjazdy integracyjne i terapeutyczne.

Proponowane działania prowadzone będą 5 dni w tygodniu w godzinach 6:30- 16:30, na bazie ustalonego z zainteresowanym – Indywidualnego Programu Postępowania Wspierająco – Aktywizującego.

Rodzaje zaplanowanych zająć są wyraźną odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby naszych podopiecznych; wśród nich proponujemy:

 • zajęcia z zakresu gospodarstwa domowego i gospodarowania zasobami własnymi,
 • zajęcia z zakresu twórczych poszukiwań, opartych na arteterapii, manufakturze i rękodziele,
 • zajęcia komputerowe z zastosowaniem multimediów w filmie i fotografii,
 • zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej z udziałem Trenera Pracy,
 • logorytmikę i indywidualne zajęcia logopedyczne z zastosowaniem komunikacji alternatywnej,
 • zajęcia indywidualne z psychologiem, pedagogiem specjalnym,
 • zajęcia z zakresu muzykoterapii i terapii tańcem i ruchem, efektywnej relaksacji,
 • zajęcia ruchowe w tym fizjoterapię i kinezyterapię,
 • zajęcia z zakresu rewalidacji, oparte na elementach terapii poznawczo – behawioralnej, Metodzie Ruchu Rozwijającego /W. Sherbourne/, kinezjologii, Metodzie Dobrego Startu, Metodzie Christophera Knillai innych uznanych metodach pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zajęcia z edukacji społecznej, seksualnej i prozdrowotnej,
 • zajęcia z elementami terapii SI,
 • zajęcia kulturalno – oświatowe (pokazujące powszechnie dostępną ofertę kulturalną np.: kin, teatrów, muzeów, innych instytucji kultury),
 • inne wynikające z potrzeb uczestników placówki.

Baza lokalowa

Środowiskowy Dom Samopomocy BONITUM przy ul. Komuny Paryskiej 28 jest nowocześnie i dobrze dostosowany i wyposażony, odpowiadając w pełni na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Lokalizacja w centrum miasta – bliskość dworca PKP i PKS oraz wielu linii autobusowych i tramwajowych zapewnia łatwy dostęp. Budynek jest jednokondygnacyjny, wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe.

Profesjonalna baza dydaktyczna w dyspozycji Domu obejmuje:

 • salę rehabilitacyjną, dysponującą dodatkowo zasobami do prowadzenia zajęć Integracji Sensorycznej
 • salę z elementami wyposażenia Sali Doświadczania Świata,
 • gabinet logopedyczny, wyposażony dodatkowo w EEG Biofeedback, stanowiący jednocześnie gabinet lekarza
 • 10 stanowisk mobilnej Pracowni Komputerowej, ze stałym dostępem do Internetu, tablicą multimedialną, specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem, ułatwiającymi obsługę komputera,
 • pracownię gospodarstwa domowego z aneksem kuchennym, wyposażonym w nowoczesny bezpieczny sprzęt AGD
 • świetlicę, wyposażoną w sprzęt audio – wideo
 • salę do działań twórczych, opartych na arteterapii, manufakturze i rękodziele
 • gabinet psychologa i pokój wyciszeń (pomieszczenie umożliwiające czasowy odpoczynek dla uczestnika domu)
 • łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiające realizację treningu czystości i wymaganej pielęgnacji i działań higienicznych
 • spersonalizowaną szatnię
 • sale terapeutyczne dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wyposażone w przystosowane stanowiska pracy, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu – do dyspozycji wychowawców i podopiecznych placówki, sprzęt audio, sprzęt i pomoce dydaktyczne, przystosowane do możliwości percepcyjnych użytkowników Domu, sale posiadają relaksacyjnie zaaranżowane kąciki do odpoczynku.